Busterud – framtidens bostadsområde öster om AlsterKarlstad, en stad känd för sin skönhet och historia, genomgår en spännande förändring. Ett av de mest framträdande projekten i denna förändring är utvecklingen av Busterud, ett område beläget öster om Alster. Med en vision om att skapa ett modernt, hållbart och samtidigt naturnära bostadsområde, tar Karlstad ett steg mot framtiden.

En Vision för Åretruntboende

Det primära syftet med detaljplanen för Busterud har varit att skapa villatomter avsedda för åretruntboende. Denna vision blev en realitet den 20 september 2019 när detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har utvecklingen av området fortskridit i snabb takt, med flera etapper som markerar de olika faserna av projektet.

Etapp 1: vatten och avlopp

Under 2020 inleddes den första etappen av projektet. Denna etapp fokuserade på att bygga ut vatten och avlopp enligt kommunens VA-plan. Detta innebar nybyggnation av vatten- och avloppsledningar längs Strandviksvägen och Granuddsvägen. Dessutom byggdes två avloppspumpstationer. Denna etapp markerade början på en ny era för Busterud, där modern infrastruktur skulle läggas som grund för framtida utveckling.

Etapp 2: infrastruktur och bostäder

2021 markerade starten för den andra etappen. Denna etapp innebar en omfattande ny- och ombyggnation av lokalgator. Utöver detta byggdes även ut vatten, spillvatten och dagvatten. Men det mest spännande inslaget i denna etapp var utan tvekan nybyggnationen av bostäder. Dessa bostäder representerar den nya visionen för Busterud – moderna hem i harmoni med naturen.

Ett bostadsområde i harmoni med naturen

Strax öster om Alsters villaområde har planer på ett nytt bostadsområde tagit form. Huvudsakligen bestående av villor, kommer detta område också att inkludera en ny park och kommunal infrastruktur. Trots att delar av detta område tidigare var detaljplanelagt för fritidsbebyggelse, kommer den nya detaljplanen att möjliggöra permanentboende. Detta skapar en unik kombination av stadsliv och lantlig karaktär.

Framtiden för Busterud

Med stöd från både kommunen och privata aktörer som OBOS och Skanska, har Busteruds utveckling blivit möjlig. Den kommande tiden ser ljus ut för området, med fler bostäder som planeras att byggas av exploatören OBOS. Dessa bostäder kommer huvudsakligen att byggas efter att etapp 2 är färdigställd, vilket beräknas ske under hösten 2021.

Busterud representerar en ny era för Karlstad. Genom att kombinera modern stadsplanering med respekt för naturen, skapar staden en plats där invånare kan njuta av det bästa av två världar. Med en stark vision och engagemang från alla inblandade parter, är Busteruds framtid ljus. Detta område kommer utan tvekan att bli en pärla i Karlstads krona, och ett hem för många nöjda invånare i årtionden framöver.

 Visa alla nyheter